RYA Cymru Wales AGM

 

Royal Yachting Association Cymru Wales AGM 2021

Royal Yachting Association Cymru Wales (RYACW) is pleased to announce that this year’s AGM will be held on Monday 29th November 2021. Given the current COVID 19 situation, there will be no face-to-face gatherings, and the meeting will instead take place virtually, commencing at 1830 hrs. 

The meeting is expected to last for approximately 30 minutes. However, given that there is a limit on participants when conducting online meetings, we would be very grateful if you would please register your interest in advance. Further details, including links to the booking system and to the video conference itself, will be issued at the beginning of November.

To clarify: a nominated representative on behalf of a member is requested to attend the AGM, whilst the definition of a member of RYA Cymru Wales is an affiliated club, affiliated class association or affiliated organisation based in Wales, as defined in the Articles of Association.

The agenda and all the relevant reports will be posted on the RYA Cymru Wales website and sent out electronically to all members at least 21 days before the meeting.

If you require any further information, then please do not hesitate to contact us at:  admin@ryacymruwales.org.uk 

We would like to thank you in advance for your assistance in disseminating the information to your members, and hope that we can count on your support at the AGM.


Thank YouCyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas Hwylio Frenhinol Cymru Wales 2021

Mae'n bleser gan Gymdeithas Frenhinol Hwylio Cymru Wales (RYACW) gyhoeddi y bydd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y mudiad yn cael ei gynnal ddydd Llun 29ain Tachwedd 2021. O ystyried sefyllfa bresennol COVID 19, ni fydd cyfarfod wyneb yn wyneb, a bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn rhithiol yn lle hynny, gan ddechrau am 1830 o'r gloch.

Disgwylir i'r cyfarfod bara am oddeutu 30 munud. Fodd bynnag, o gofio bod cyfyngiad ar gyfranogwyr wrth gynnal cyfarfodydd ar-lein, byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn cofrestru eich diddordeb ymlaen llaw. Cyhoeddir manylion pellach, gan gynnwys dolenni i'r sustem archebu ac i'r gynhadledd fideo ei hun, ar ddechrau mis Tachwedd.

Er mwyn egluro: gofynnir i cynrychiolydd enwebedig ar ran aelod fynychu'r CCB, tra bod y diffiniad o aelod o RYA Cymru Wales yn glwb cysylltiedig, yn gymdeithas ddosbarth gysylltiedig neu'n sefydliad cysylltiedig wedi'i leoli yng Nghymru. Fel y'i diffinnir yn yr Erthyglau Cymdeithasu.

Bydd yr agenda a'r holl adroddiadau perthnasol yn cael eu postio ar wefan RYA Cymru Wales a'u hanfon yn electronig at yr holl aelodau o leiaf 21 diwrnod cyn y cyfarfod.

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, yna mae croeso i chi gysylltu â ni yn: admin@ryacymruwales.org.uk 

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cymorth i ledaenu'r wybodaeth i'ch aelodau, a gobeithio y gallwn ddibynnu ar eich cefnogaeth yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.


Diolch

 
Annual Report 2020 Adroddiad Blynyddol

The RYA Cymru Wales Annual Report is published to support the Annual General Meeting. Find the latest edition here in both English and Welsh.

 
RYA Cymru Wales Accounts March 2020

Submitted to Company's House annually, the accounts are available to support the AGM.

 
AGM minutes

The Annual General Meeting was held virtually on Wednesday, November 25th, 2020.

 
Articles of Association